Model release contract

MODEL OVEREENKOMST 


Voor goede en waardevolle overweging, zoals hierbij erkend bij ontvangst, zijn het Model en de fotograaf (beide te identificeren aan de hand van onderstaande handtekeningen) akkoord met het volgende:


1. Foto's 

Deze Model overeenkomst  is van toepassing op alle foto's van het Model …………………………………………............ en/of Model eigendom van …………………………………………..………. genomen op de data zoals hieronder aangegeven.


2. Verlening van Gebruiksrechten 

Hierbij verleent het Model de Fotograaf, de agenten en vertegenwoordigers van de fotograaf, licentiehouders en sublicentiehouders, rechtverkrijgenden, erfgenamen en opvolgers, de onbeperkte, onherroepelijke, wereldwijde recht op het gebruik van de foto's voor elk doeleinde binnen de media, nu of hierna bekend, met inbegrip van, zonder beperking, het recht op reproduceren, distribueren, uitvoeren of weergeven, creëren van afgeleide werken gebaseerd op copyright en het verkrijgen van auteursrecht registraties van de foto's, gedeeltelijk, in zijn geheel, of als onderdeel van een samengestelde werken. Het voorgaande omvat ook het recht van verkoop, uitzending, vertoning ter promotie, reclame en handel. Het Model erkent en stemt ermee in dat alle toepassingen zonder verdere compensatie aan het Model zullen worden uitgevoerd. Het Model stemt toe in het gebruik van het Model’s naam, of fictieve naam of bijschrift of gedrukt materiaal, met betrekking op de foto's.


3. Eigendom 

Het Model erkent en stemt ermee in dat de foto's, en alle rechten, titel en belangen in en op de foto's, met inbegrip van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle rechten op de fysieke foto's en alle reproducties het exclusieve eigendom van de fotograaf zijn. Het Model stemt ermee in dat de fotograaf, naar eigen goeddunken, over de bescherming van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de foto's, kan beschikken en over het gebruik van een of alle dergelijke rechten op welke wijze dan ook is toegestaan.


4. Vrijwaring en Schadeloosstelling

Het Model ontslaat en vrijwaart hierbij de fotograaf, en het agenstschap en/of vertegenwoordigers, licentiehouders en sublicentiehouders, rechtverkrijgenden, erfgenamen en opvolgers, van en tegen elk claim, kosten (met inbegrip van advocaatkosten) of andere aansprakelijkheid van en tegen enkel en/of al het gebruik van de foto's, met inbegrip van en zonder beperking, alle claims of acties gebaseerd op smaad of laster of andere soort defamatie, recht op privacy, recht op publiciteit, of vervagen of vervorming of wijziging al dan niet opzettelijk.


Het Model en de Fotograaf garanderen hierbij dat beiden, alvorens de overeenkomst in werking treedt, de overeenkomst hebben gelezen en volledig bekend zijn met de inhoud. Als het onderwerp van een de foto's Eigendom is, dan garandeert het Model hierbij dat hij of zij de eigenaar hiervan is, of het recht heeft toestemming te verlenen om het eigendom te laten fotograferen. Deze overeenkomst bindt de agenten, representatieven, licentiehouders en sublicentiehouders, rechthebbenden, erfgenamen en opvolgers van de Fotograaf en het Model.

Als het Model een entiteit en niet een natuurlijke persoon is, omvatten persoonlijke voornaamwoorden in deze overeenkomst tevens het neutrale geslacht waar de context zulks vereist.


TEN BLIJKE WAARVAN, de Fotograaf en het Model (of de ouders of voogd van het Model, indien van toepassing) hebben deze overeenkomst uitgevoerd vanaf de datum hieronder aangegeven.Datum:


Fotografie sessie(s) datum :Fotograaf:                                                                                       Model:

                                                                                                            

naam:                                                                                              naam:

adres:                                                                                              adres: